Zvukem a hlasem k sobě

31. august 2014 at 12:29 |  Intuitivní hraní
Zvuk, zpěv, alivóty
V dnešní době uspěchané a plné pracovního nasazení a vysokých výkonů, se zdá docela dost složité najiti si chvilku k zastavení a spočinutí v klidu.Na druhou stranu, je tu již přemnoho alternativních směrů, které ukazují človíčkovi jak se oprosti od hektického stylu dnešní doby a spočinou v klidu. Věřím ,že každého človíčka si přitáhne to co právě jemu v danou chvíli pomůže otevřít se sobě samému.
Proto také píši těchto pár řádek, kde používám jak znalostí a zkušeností odborníku či přímo svoji.Takto by se dal popsat jednoduchý nástroj samoléčby, který každý nosíme v sobě a tím je zvuk, či zpěv.
Zvuk je nástrojem transformace. Proniká jakoukoli látkou, posunuje molekuly a přeorganizovává reality. Zvuk je jeden ze způsobů přenášení informací. Mnohé struktury, vybudované na Zemi, zejména dávná posvátná místa, mají informace, které jsou uložené v kamenech. Stejně tak jsou uloženy informace v našich kostech. V Tibetu a i jiných klášterech se uchovávaly kosti a lebky, protože se vědělo, že jsou v nich uloženy informace. Prostřednictvím zvuku lze získat přístup k inteligenčním faktorům lidí, jimž kdysi tyto lebky patřily. Zvuk proniká Zemí, ovlivňuje vibrace Země a umožňuje, aby došlo k přestrukturování molekulárních informací. Určité zvuky jsou vibračními klíči k tomu, aby se lidé probudili. Rozbíjejí bloky, otevírají srdce, uvolňují emoce, léčí a uvolňují informace. Lidé zpívají, pobrukují si, hrají na didgeridoo a tibetské misky. Každý tón otáčí část kódového zámku. Všem lidem šířící světlo byl nastaven budíček, aby začal v této době zvonit.
Rezonance - Když například rozezníme ladičku a kousek od ní položíme druhou ladičku vyladěnou na stejnou frekvenci, ta druhá ladička se rozezní také, aniž bychom se jí dotkli. Pokud rozezníte jeden tón na klavíru v místnosti plné dalších klavírů, ten samý tón bude rozeznívat další nástroje. I mozkové vlny lidí se na jednom místě slaďují. Rezonance je tedy frekvence, ve které začne jakýkoli předmět přirozeně nejsnáze vibrovat. Pokud vibruje jeden předmět na stejné frekvenci, začne vibrovat i ten druhý. Je však také možné vyladit jeden předmět na frekvenci jiného. A tak nás můžou ovlivňovat rytmy a zvuky zvenčí. Je možné takto ovlivňovat rytmické procesy v našem těle - dech, srdeční tep, ale i mozkové vlny. Když zpíváte, cítíte rezonanci, když posloucháte hudbu, některé tóny a rytmy vás také dokážou pěkně "rozvibrovat".
Hudba - tóny (kmitání) a rytmus (opět kmitání) působí na naše mozkové vlny (zase kmitání) a ovlivňuje tak činnost mozku. Alikvótní zpěv funguje na principu rezonance. Každý tón, který zazpíváme (nebo zahrajeme), zní vlastně spolu s dalšími -vyššími harmonickými - frekvencemi. Tyto vyšší harmonické (alikvotní) tóny určují barvu našeho hlasu nebo hudebního nástroje. Alikvotní zpěv je způsob zpěvu, kdy necháme v ústech rezonovat alikvotní tóny, takže je pak slyšíme zvýrazněné vedle základního tónu a výsledný dojem je dvouhlasý zpěv. Mozek vysílá do těla signály, produkují se hormony (a to už je zase posun od fyziky k chemii), ovlivňuje naše prožívání, city, vůli, schopnosti.
Hudba, pobrukování a mantry mají specifické vibrace. Pokud zpíváme, hrajeme určitý typ hudby nebo zpíváme určitou mantru, vytváříme vzorec nebo symbol. Jsou klíčem k otevření mysli a těla k vesmírnému vědění. Byly provedeny výzkumy týkající se vlivu zvuků na různé materiály, například na částečky kovu nebo na písek. Při rozeznění určitých tónů se částečky kovu rozvibrovaly a vytvořily určitý tvar. V současné době se užívá tonoskop (přístroj převádějící lidský hlas do obrazové podoby). Pokud se jím pustí poslední akord Handlova Mesiáše, vytvoří na obrazovce dokonalou pětihvězdici. Mantry vytváří přesné geometrické obrazce. Ohm vytváří dokonalý kruh vyplněný koncentrickými trojúhelníky.
Když tvary posvátné geometrie, ať jde o kruhy v obilí, megalitickou svatyni, antický chrám, nebo gotickou katedrálu, převedeme zpátky na zvuk, je za nimi hudba sfér rezonující v řeckých bozích, kteří dodnes vládnou naší duši, ale také poměr vzdáleností planet, hudební stupnice i atomová váha prvků v lidském těle. Pokud například při anémii (nedostatku železa, jehož atomová váha je 55) vystavíme nemocného několikrát působení zvukové frekvence 55 Hz, což odpovídá tónu A, dojde doslova k alchymické přeměně prvků v těle a vyrovnání hladiny železa. A to samozřejmě platí pro všechny prvky, tak jako my i všechno kolem nás je komplexem vibrací, které na světelné rovině odpovídají barvám a na zvukové tónům. A nemoc z hlediska moderní alchymie pak můžeme chápat jako stav vibrační disharmonie, zatímco uzdravení jako obnovu vibrační rovnováhy. Přímé pozorování kruhů v obilí stejně jako egyptských nebo antických chrámů nás nejen uchvacuje svou výjimečnou krásou a citový vytržení, které zažíváme, ale má také silný uzdravující účinek. Hudba sfér převedená na tvary posvátné geometrie stimuluje a rozkmitává naši šišinku, třetí oko a přibližuje nás povznášejícímu prožitku smrti.
Dochází k rozšiřování vědomí. Vyšší vibrace rozpouští nižší vibrace. Myšlenky vyššího vědomí rozjasňují nižší mysl. Vyšší vědomí má větší sílu a vliv. Pokud společně zpíváme písně, napojujeme se na vesmírnou moudrost a vědění, a také rozšiřujeme moudrost těm, kteří jsou připraveni ji přijmout. Každé slovo, které opakujeme, se stává mantrou.
Zdroj - splhej.wz.cz, Milan Calábek, www.relaxia.cz, www.haluska.cz
Nejen lidská duše: i ostatní světy a planety, hvězdy a atomy, jsou svou podstatou hudba. Zvuk je vibrace a vše ve vesmíru vibruje. Staří Hindové říkají "Nada Brahma" : Bůh (ve smyslu reality vesmíru) je Zvuk. Lidské uši dokáží rozeznat 1378 rozdílných tónů ve spektru od 16 do 25000 Hertzů (cyklů za sekundu). Mimo oblast slyšitelného spektra leží nesčetné písně, které naše omezené smysly nedokáží zachytit. Rozkvétající růže vydává, patřičně zesílený, zvuk podobající se varhanám. Atomy vydávají každý svůj specifický zvuk, který dohromady vytváří akordy molekul.
Podle vědců univerzity v Yale, šest lidským okem viditelných planet, včetně Země, vydává konkrétní zvuky vytvářené magnetosférickými vlnami. Merkur rtuťovitě bublá, Saturn temně mručí svou pomalou melodii a Slunce produkuje zvuk s 80 alikvotními tóny. Vše v Přírodě vibruje. Muzikolog Joachim-Ernst Berendt to nazývá "písní života, neuvěřitelně komplexním sborem milionů a milionů zvuků, které se splétají v grandiózní polyfonii, v harmonii nad rámec lidské představivosti."
Pythagoras v 6. stol. př.n.l. tento jev nazval "harmonií sfér" . Matematické poměry mezi vibračními frekvencemi jednotlivých tónů na stupnici podle něho vyjadřují a symbolizují univerzální harmonii, která řídí oběh nebeských těles, zákony hudby i vnitřní život duše. Vibrující struna ilustruje jak základní principy hudby, tak zákony Vesmíru. "Studuj zákony monochordu" , radil filosof "a poznáš tajemství univerza."
Pythagoras, kterého pokládáme za zakladatele hudební terapie naší kultury, zpíval svým žákům uklidňující melodie, založené na principech odpovídajících vesmírným zákonům. Pomocí svého hlasu a lyry pomáhal vždy večer žákům zbavit se "starostí a problémů" nashromážděným v průběhu předchozího dne, "vyčistit" tak intelekt a utišit duši. Podle jeho životopisce Pythagoras tak dokázal značně přispívat ke zdraví a "napravoval lidské chování a životy" .

Poslech a zpěv alikvotů

Alikvotnímu zpěvu je možné se naučit za předpokladu, že jsme schopni alikvotní tóny slyšet. Tím že alikvotní tóny slyšíme a posloucháme, obohacujeme podvědomě vlastní hlas o jejich frekvence a můžeme je začít zpívat.

Základní techniky zpěvu alikvotních tónů

1. "NG" technika

2. Základem této techniky je najít malou štěrbinu = prostor mezi jazykem a měkkým patrem, a naučit se tuto štěrbinu otevírat a zavírat. Důležité je cítit jakousi explozi (výbuch) při každémotevření.

Budeme-li velmi pomalu vyslovovat samohlásky v pořadí od zavřeného "U" přes otevřené "U" - přes zavřené "O" - až k otevřenému "O", získáme tak "filtr" pro první tři alikvotní tóny. Pro začátečníka je snazší začít s vokálem "O"přecházejícím do "A" (později se pracuje s řadou vokálů "U" - "O" - "A" - "E" - "I").
Při tomto druhu zpěvu používáme silný, ostrý hlas.
Prostor celé ústní dutiny je rezonančním prostorem. Měl by být co největší, s pocitem jako bychom měli v ústech velký balón. Změnou tvaru tohoto prostoru docílíme různých alikvotních tónů.
Je třeba měnit po sobě jdoucí vokály (U-O-A-E-I) velmi pomalu, abychom objevili všechny jejich skryté alikvotní tóny.
Tato technika se dá provádět i trochu jinak: nechat vzniklou štěrbinu neustále jakoby lehce pootevřenou, alikvoty pak zní jemněji, bez zmiňované exploze.

2."Bird" technika

Špička jazyka se dotýká tvrdého patra, jazyk vyplňuje celý prostor úst. Pouze po obou stranách jazyka necháme malou štěrbinu, jediné místo, kudy může zvuk vycházet ven.
Použijeme ostrý hlas.
Jako rezonanční prostor použijeme prostor mezi jazykem, zuby a rty (vzpomeňme si na výše zmiňovaný balón v ústech).
Začneme na vokálu "U" a velice pomalu přecházíme do vokálu "I", jazyk se pomalu posouvá dopředu k horním předním zubům, a zpět dozadu, měníme-li vokál zpět na "U". Změny vokálu je třeba provádět co nejpomaleji, abychom zachytili všechny alikvotní tóny.
Učitečným trikem, jak alikvoty zesílit, je "zavřít" při zpěvu nos (stejný pocit jako při potápění pod vodou).
Toto je asi ten nejzákladnější postup při poznání a nacvičení alikvót.Já, jako samouk jsem začínal "pouhým" poslechem Tuvínské hudby. Po uskutečnění pár velmi spontálních setkání kdy jsme si pohrávali se zpěvem alikvót,
jsem dostal inspiraci pořádat taková setkání dál.Také si pohrávám se šamanským bubnem a objevuji nádheru propojení těchto dvou úžasných nástrojů, jak se propojit sám se sebou a celým vesmírem.Prožitky jdou jen těžko popsati a kouzlem je i to , že je to pokaždé jiné, nové.
Také jsem byl s kamarádkou pozván na zpěv alikvót do jeskyně Býčí Skála u Brna. Byl to překrásný zážitek bylo nás kolem dvaceti a nádherně jsme rozezněli skálu s láskou.Také mezi námi byli ti kteří zpívali poprvé a i přesto byla atmosférá přímo vesmírná.Rezonance, které jsme ve skále tvořili spolu s vesmírem byli vybračně nádherné spolu za zvuku didgeridoo a bubnů.
Z mého srdce do vašich Pavel
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama